Vedtekter for Risør viltlag.           Sist endret   08.03.11

 

Viltlaget

Formål og arbeidsområde

Avgrensning

Arbeidsår og forpliktelse

Inn- og utmelding

Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Styre

Valgkomité

Oppløsning
Tvister 

Regler

 

§ 1.   Viltlaget            

 Risør viltlag (senere kalt viltlaget) er en sammenslutning av storvald innenfor det området som framgår av § 3. Hvert storvald er en sammenslutning av flere jaktlag.

 

 

§ 2.   Formål og arbeidsområde

Viltlagets formål er å samle grunneierne for i fellesskap å forvalte viltet som en del av landbruksnæringens ressursgrunnlag.

Viltlaget skal i sitt arbeid sørge for:

·        En langsiktig forvaltning av viltet med best mulig produksjon og avkastning i forhold til leveområdenes bæreevne og skader på skog og innmark.

·        Ivareta grunneiernes interesser i utmark.

·        Ivareta jakt som kilde til rekreasjon og trivsel.

·        Sikker og human jaktutøvelse.

 

Innenfor denne rammen skal viltlaget:

·        Utarbeide bestandsplan for elg og eventuelt andre aktuelle arter og få disse godkjent av kommunen.

·        Ivareta andre forvaltningsoppgaver der det er behov for samordning.

 

Viltlaget skal i næringspolitiske saker samarbeide med det lokale skogeierlag og bondelag.

 

 

§ 3.         Avgrensning

Viltlaget sitt geografiske område omfatter Hødnebø/Gjernes/Husås, Dalsvann/Svart, Akland/Lindland og Hope/Sandnes/Fie storvald i Risør kommune.

Viltlaget kan etablere samarbeid med tilstøtende viltlag i andre kommuner.

 

Til toppen

 

§ 4.   Arbeidsår og forpliktelse

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Viltlaget forpliktes av styrets leder.

 

 

§ 5.   Innmelding og utmelding

Innmelding av storvald skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av innmeldingserklæringen hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for storvaldet. Alle storvald i området kan melde seg inn inntil 22. januar 2004. Etter 22. januar 2004 må storvald som ønsker å bli medlem ha et sammenhengende areal på minst 20 000 dekar. De med mindre areal må slå seg sammen med tilgrensende storvald. Etter særskilt godkjennelse fra årsmøtet kan mindre areal godkjennes. Senere innmelding må uansett godkjennes av årsmøtet. Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember. Utmelding får virkning fra påfølgende år. Utmeldt storvald kan ikke gjøre krav på noe av viltlagets fonds eller eiendeler.

 

 

§ 6.   Årsmøte

Årsmøtet er lagets øverste myndighet.

Ordinært årsmøte skal holdes innen 20. mars hvert år.
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til storvaldene samt jaktlagene minst 2 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. jan.

 

 

Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte årsmøte- utsendingene (stemmeberettigede). Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Dersom det i en sak kreves av minst 1 stemmeberettiget, brukes gradert stemmerett. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Storvald med mulighet til å sende flere årsmøteutsendinger kan velge å sende kun 1 utsending. Denne årsmøteutsendingen representerer da hele storvaldets areal ved gradert stemmerett.

 

Storvaldene har årsmøteutsendinger etter følgende arealnøkkel:

 

Inntil 8 000 dekar gir                      1 representant

Fra  8 001 til 16 000 dekar             2 representanter

Fra 16 001 til 24 000 dekar        3 representanter

Fra 24 001 til 32 000 dekar           4 representanter

Osv.

Gradert stemmegivning: 1 stemme pr. påbegynte 1000 dekar.

 

Av de representantene som storvaldets areal utgjør, har hvert jaktlag rett til å være representert med tale og stemmerett.

Øvrige medlemmer av jaktlagene har møte og talerett.

 

Årsmøtet skal:

a) Velge møteleder.

b) Velge 2 personer til å underskrive protokollen.

c) Behandle lagets årsmelding og reviderte regnskap.

d) Behandle styrets forslag til bruk av økonomisk resultat. Utbytte og driftsutgifter skal deles i

   forhold til areal.

e) Behandle styrets forslag til bestandsplan.

f) Behandle styrets forslag til kvoter for inneværende år.

g) Behandle innkomne saker.

h) Velge leder og nestleder i styret blant styremedlemmene som er oppnevnt

    i henhold til § 8.

i) Velge revisor.

j) Velge representanter til valgnemnda i henhold til § 9.

k) Velge eventuelle arbeidsutvalg.

l) Behandle eventuelle endringer i viltlagets regler med simpelt flertall.

m)Behandle budsjett og arbeidsplan.

 

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i sakslisten. 

 

Til toppen

 

§ 7.   Ekstraordinært årsmøte.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når leder, minst to styremedlemmer, eller minst 1/3 av storvalda forlanger det.

 

Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er den samme som for det ordinære årsmøtet.

 

Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

 

 

§ 8.   Styre

Viltlaget ledes av et styre bestående av 1 medlem fra hvert av storvalda med personlige varamedlemmer. Styret i Søndeled skogeierlag oppnevner 1 representant med varamedlem til styret. Oppnevnelsen av styrerepresentanter skal gjøres årlig minst 2 uker før årsmøtet i viltlaget.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.

 

Styret skal:

    a)   Utarbeide forslag til bestandsplan for elg i området, herunder

                        - forslag til årlig kvote

                        - forslag til kjønns- og aldersstruktur i jaktuttaket for driftsplanperioden

                        - forslag til driftsplanperiodens varighet

                        - forslag til fordeling av jaktkvoten mellom storvaldene

    b)   Utarbeide forslag til avskytningsplan som forelegges årsmøtet.

    c)     Etter fullmakt fra årsmøtet inngå avskytningsavtale med kommunen.

    d)    Arbeide for god opplysning blant lagets medlemmer om faglige spørsmål.

e)          Gjennomføre de vedtak som blir fattet av årsmøtet.

f)          Arrangere minst et medlemsmøte i året.

g)         Utarbeide budsjett og arbeidsplan.

 

Styret kan delegere deler av sin myndighet til eventuelle fagutvalg.

 

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

 

Til toppen

 

§ 9.   Valgkomité

Årsmøtet skal velge en valgkomité på tre medlemmer. Et medlem trer ut hvert år og erstatter en ny (rekkefølgen avgjøres ved loddtrekking ved oppstart av laget). Valgkomiteen skal fremme forslag på leder, nestleder, revisor og medlem til valgkomiteen. De som foreslås skal forespørres på forhånd. De som til en hver tid er på valg skal samtidig varsles, eventuelt forespørres om velvillighet til å fortsette.

 

Det første valgte styret utarbeider instruks for valgkomiteen. Denne instruksen skal legges fram og godkjennes på neste årsmøte.

 

 

§ 10. Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av laget med 2/3 flertall. Minst halvparten av stemmene må være representert. Møter for få, kan nytt årsmøte vedta oppløsning med vanlig flertall av de stemmene som er representert.

 

Før oppløsning må alle forpliktelser være dekket. Ved oppløsning skal lagets eiendeler tilbakeføres til viltfondet i kommunen.  

 

§ 11.          Tvister

Alle tvister mellom viltlaget og storvald, samt innbyrdes mellom storvaldene om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene, avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett på 3 medlemmer hvor partene oppnevner ett medlem hver og sorenskriveren i Nedenes oppnevner formann.

 

Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven.

 

Til toppen

 

Regler for Risør viltlag

 

 

1. Forholdet mellom viltlaget og storvaldene

Vedtekter og regler i de enkelte storvald og direkte mellom storvaldene er viltlaget uvedkommende.

 

2. Deling av fellingskvote

Styret gjør vedtak om deling av fellingskvote mellom storvaldene.

Hovedprinsippet er at fellingskvoten skal fordeles etter godkjent areal. Videre fordeling tar utgangspunkt i forrige års tildeling.

 

Hovedprinsippet kan fravikes når en eller flere av nedenfor nevnte forutsetninger er til stede:

a)      Storvaldet har ikke fulgt avskytningsplanen med hensyn til kjønns- og aldersfordeling eller tallet på felte dyr.

b)      Dersom det innenfor et eller flere storvald blir dokumentert betydelig skade på skog og innmark. I utgangspunktet vil imidlertid eventuelle skadedyr være inkludert i kvoten en får tildelt senere samme år.

c)      Styret kan vedta at deler av kvoten kan holdes tilbake for senere fordeling til storvaldene.

 

3. Reaksjon på feilfelling

Hvert storvald har ansvar for at uttak i sitt område blir i samsvar med avskytningsplanen.

 

Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse reglene eller rammen i avskytningsplanen med kommunen, skal det storvald som er årsak til bruddet svare for.

 

Felling av flere dyr enn tildelt:

Dersom et storvald har felt flere dyr enn tildelt, skal viltlagets leder varsles straks. Konsekvensen vil variere etter hvor stor del av kvoten som er felt:

 

a)      Dersom fellinga resulterer i felling av flere dyr enn viltlaget er tildelt, skal ansvarlig leder varsle kommunen.

b)      Dersom viltlaget har dyr igjen på kvoten, kan dyret overtas av storvald som ønsker å ta dyret på sin kvote, eller det kan tas av evt. reservedyr som viltlaget disponerer. Dersom ingen storvald ønsker å ta dyret, og det ikke er reservedyr igjen, skal dyret tildeles til storvald som har dyr igjen ved loddtrekning. Ved overtakelse etter loddtrekning skal mottakerlaget ikke komme dårligere ut med hensyn til egen avskytningsplan.

c)      Jaktlag som har stått for feilfellinga skal gjøre opp dyret (flåing og fjerning av innvoller) og transportere dyret til mottakerlaget på en slik måte at slaktet ikke tar skade. Slaktet skal leveres uten kostnad for mottaker.

 

Felling av feil type dyr:

Felling av feil type dyr skal rettes opp i løpet av planperioden. Dersom feilen ikke kan rettes opp innenfor rammen av lagets avskytningsplan, skal feilen rettes opp i neste planperiode.

  Til toppen 

 

4. Straffereaksjoner ved feilfellinger

Feilfellinger på antall eller type dyr skal så langt mulig søkes rettet opp i samarbeid med andre storvald.

 

a)    Styret kan fatte vedtak om inndragning av feilskutte dyr og gevir til inntekt for viltlaget.

b)   Årsmøtet kan fatte vedtak om avgift eller avkorting av kvote for feilskyting etter forslag fra styret. Avgiften skal betales til inntekt for viltlaget.

 

 

5. Varsling og ettersøk av såra hjortevilt

Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutte eller såra hjortevilt i samsvar med hjorteviltforskriften. Hvert jaktlag plikter å ordne seg med godkjent ettersøkshund.

 

6. Jaktsamarbeid

a)      Storvald står fritt til å bytte dyr og avtale vilkår for dette, slik at uttaket blir i samsvar med avskytningsplanen.

b)      Ingen jaktlag kan jakte på andre områder i viltlaget, dersom dette ikke er avtalt mellom de aktuelle lag.

c)      Alle jaktlag skal ha oppnevnt en jaktleder som er ansvarlig for jaktutøvelsen.

 

7. Rapportering

a)      For elg skal alle felte dyr veies i henhold til vektskjema. Alder, kjønn, vekt, fellingsdato og eventuelt andre data skal rapporteres ved at ”Sett-elg” skjema blir sendt viltlaget innen 3 dager etter jakttid slutt.

(For hjort, rådyr og bever skal det rapporteres de data som styret bestemmer senest 3 dager etter jakttid slutt. Inntil videre rapporteres dette til Risør kommune.)

b)      Skadeskyting skal rapporteres til kommunen samme dag, dersom dyret ikke er avlivet.

c)      Viltlaget er pliktig til å rapportere aktuelle opplysninger til forskningsprosjekt og andre undersøkelser som pågår. Styret kan selv iverksette undersøkelser som sportellinger og egne forskningsprosjekt mv.

 

8. Kontroll

Etter forslag fra styret kan årsmøtet gjøre vedtak om kontrollordning for felte dyr. Jaktlagene plikter å vise frem felte dyr.

  

 


Til toppen